Техника

За да реализираме своите идеи и цели важна роля играе техниката, която използваме. Като професионалисти и хора, целящи да намалим вредните емисии и газове внимателно избираме машините и съораженията, с които работим. Друг фактор е удобството на клиента и надеждността, която можем да предложим. Компанията осъществява дейността си на собствена площадка на територията на страната, която позволява по-добър контрол и организация на операциите. Разполагаме с отлично и модерно оборудване, което извършва организираната работа по събирането и обработването на отпадъци при минимални разходи.

Рециклираща техника
Рециклиращата техника напълно отговаря и поддържа основната цел за пълния затворен цикъл на обработката на металните отпадъци благодарение на високия си и енергоспестяващ клас. Съораженията са изцяло съобразени с екологичните норми и изисквания. Компанията разполага с редица технически и технологични средства, които да обработят различните видове отпадъци и да ги рециклират. Резултатът от извършването на целия цикъл от дейности ще бъде съпътстван с абсолютно никакво замърсяване. Използват се високо ефективни машини, които оптимизират начина на рециклиране и намаляват пътя му. След като е вече в машината, автомобилът преминава през голям брой нива на преработка. В процеса металният скрап се смила на части (парчета) и се разделят металите на черни и цветни. В последната фаза като краен продукт се получава метал, които се използва за основна суровина в предприятията.

Друг вид използвана техника са инсталациите. Компанията използва такива инсталации за преработка на отпадъци, тъй като имат доста добро въздействие върху околната среда като: нулево количество вредни емисии; могат да бъдат преработени и рециклирани всякакъв вид отпадъци; крайните продукти са напълно безвредни и екологично чисти. Фирмата разполага с всички нужни за извършването на пълния затворен цикъл технически и технологични средства. Тъй като сферата екология се развива с все по-бързи темпове, наше задължение е постоянно да се информираме и да подновяваме техниката, с която оперираме с цел по-качествено изпълнение на дейността.