Екология

Думата екология е с гръцки произход и е съчетание от двете думи οἶκος – „къща“ и λογία – „изследване на“. Това е наука, която изучава взаимовръзката междусамите организми, както и взаимоотношенията между организмите и средата, в която те се намират и обитават. Екологията е насочена в изследванете на екосистемите, връзките между системите от растения, животни и други организми, които са характерни за определен географски район.

Разглеждат се факторите, които влияят на живата природа и как те се променят взависимост от нейното изменение. Екологията в последните години се е превърнала във водеща тема на редица изследвания и проблеми, с вързани с живота на хората от 21 век. Приеманата за даденост до скоро околна среда все повече ще бъде разглеждана и оценявана като важен аспект от нашето ежедневие и мерките за нейното опазване ще стават все по – сериозни и крайни. На 22 април се чества Международният ден на Земята. Въпросът е не само на този ден да си спомняме за нея, а всеки ден да спазваме прости основни неща като да не я замърсяваме с различни отпадъци.

Екологията е наболял проблем не само в България, но и по целия свят. Освен, че природните блага не се използват разумно, те се и замърсяват, а начините за това всекидневно се увеличават. Правителствата на най – засегнатите страни, а именно тези с ограничени ресурси, правят опити за подобряване състоянието на околната среда, но тази задача е бавна и изискваща материални и финансови средства.България е сред страните в Европейския съюз с най-големи проблеми в събирането и рециклирането на отпадъците. Последните данни от направените доклади на еврокомисията, свързани с този казус показват ,че ние сме на предпоследно място по преработване на боклука, като след нас е само Гърция. В анализите се изследват и по какъв начин държавите членки на Европейския съюз съумяват да се справят с проблема. В проучванията страните са класирани по 18 критерия, като се използват различни цветове за изобразяване на областите за рециклиране на отпадъците – зелен, оранжев и червен. Също така се и обозначават цената на обезвреждането на отпадъците, дали са налице нарушения на европейското законодателство, в какво се състоят и резултата се съобщава от пресслужбата на Европейската комисия.

Крайните заключения показват слабите страни на еко политиките на държавите и им служат като помощ в подобряването на бъдещите им резултати в областта на управлението и обработката на отпадъците. Ако не бъдат взети мерки след рецензиите Европейската комисия налага тежки санкции на провинилите се страни.Акцентът е върху намаляването на отпадъците, върху тяхното рециклиране и оползотворяване. Това ще доведе до спестяване на природните ресурси, което пък от своя страна ще има и икономическа цел. Всичко това да бъде подобрено до 2020 година, като изцяло ще бъде преорганизирана практиката на събиране и рециклиране на отпадъците.