Продукция

Една от основните ни дейности е търговията с черни и цветни метали. Компанията е реализирала затворен цикъл за обработка на металните отпадъци. Именно от ненужните никому стари и амортизирани коли се получават чрез преработка разнообразен набор от черни и цветни метали. Чрез използването на скъпа и екологосъобразна техника се извличат материали, които се намират обширно приложение не само в металургията, но и в останалите отрасли.

Именно по този начин се създава пълен затворен цикъл на извършваната дейност, като всички материали се рециклират и използват за направата и получаването на други нови. След обработката, която минава на различни нива се извличат основни метали. Предлага се широк асортимент от черни и цветни метали – алуминий, ламарина, олово, мед и много други. Всички изброени метали се използват в ежедневната работа на различни заводи и предприятия като производствен материал за направата на едни или други крайни продукти. За да бъдат използвани като основен материал, суровините преминават през редица операции. Част от крайната продукция се използва и в самото предприятие.

Като продукция се окачествяват и инертни материали като шлаката. Това е стопилка, покриваща течния метал при металургичните процеси. Състои се от различни примеси, като флюс, пепел и др. Нейното предназначение е да предпазва метала. Чрез редица операции от металургичните шлаки се получава инертен материал, който се използва главно в промишлеността. Свойствата на шлаките ги превръщат в предпочитан и основен материал, намиращ широко приложение. Те се характеризират най – вече със свойството еластичност – не се променят при различни атмосферни влияния, което от своя страна води до редица предимства. Приложенията на шлаките са изключително много, някои от които са при : направата на бетони, шлакови брашно и вата,